PRESSRELEASE – Dataväxt och Hushållningssällskapet i fördjupat samarbete

Publicerad av Verene Sundberg Koller | 2019-06-26

Hedåker Säteri

Lantmännen, Hushållningssällskapet och Dataväxt ingår ett strategiskt samarbete för ökad digitalisering och för att stärka precisionsodlingen i svenskt jordbruk. Samtidigt går Hushållningssällskapets dotterbolag AgriIT in som delägare i Dataväxt.

Lantmännen, Hushållningssällskapet och Dataväxt ingår ett strategiskt samarbete för att ytterligare driva på den digitala utvecklingen av svenskt lantbruk. Samarbetet består av flera delar där en del är ett samarbetsavtal där Lantmännen och Hushållningssällskapet kommer att driva gemensamma projekt inom digital utveckling. Med fler aktörer ges en bredare kunskapsbas att bygga utvecklingen på och gemensamma resurser för att snabbare och mer kostnadseffektivt utveckla digitala lantbruksnära tjänster.

– Våra uppdrag är snarlika, där vi alla verkar för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk. Samtidigt skiljer sig vår kompetens och erfarenhet åt vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Tillsammans är vi starka och kan säkra det svenska lantbrukets intresse i den snabba utveckling som sker i vår omvärld, säger Peter Annas, växtodlingschef på Lantmännen.

Har samarbetat sedan 2011

Sedan 2011 har Hushållningssällskapens rådgivare och Dataväxt samarbetat i olika former med framtagning av digitala verktyg till lantbruksbranschen. Nu presenteras en fördjupning av detta samarbete samt att också innefatta Lantmännen. Utöver det nya samarbetet, kommer Hushållningssällskapet att gå in som minoritetsägare i Dataväxt. Lantmännen förvärvade 2016 en majoritetspost i Dataväxt och den behåller man även i fortsättningen.

– Samarbetet med Hushållningssällskapet betyder mycket vid framtagning av effektiva rådgivningsverktyg och hur kopplingen mellan lantbrukare och rådgivare ska fungera. Efterfrågan från de här två användartyperna skiljer sig åt, och idag utvecklas våra system för att möta bådas efterfrågan. Med det nya samarbetet på plats kommer vi att underlätta kopplingen och den digitala kommunikationen mellan lantbrukare och rådgivare. Rådgivningsverktygen kommer fortsatt att erbjudas till alla andra rådgivningskunder och också anpassas till respektive rådgivningsorganisations behov, säger Fredrik Djupmarker, vd på Dataväxt. Vi är också glada över att ha Hushållningssällskapet som ny delägare då det ger oss ytterligare en stark och kunskapstung aktör i vår verksamhet, vilket kommer att bidra till fortsatt utveckling av våra tjänster och erbjudanden.

Öka kunskapen om precisionsodling

Den andra delen av samarbetet syftar till att öka kunskapen och användandet av precisionsodling inom svenskt lantbruk. Ökad digitalisering och bättre precision i odlingen är en möjlighet till ett mer produktivt och lönsamt svenskt lantbruk.

– Vår uppgift inom Hushållningssällskapet är att verka för ett konkurrenskraftigt lantbruk och därför känns samarbetet helt rätt. Sverige är ett litet land och vi måste samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar till lönsamhet och tillväxt hos våra medlemmar och kunder. Sen ska man komma ihåg att kunden alltid är fri att välja den lösningen som passar bäst, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapet.

Lantmännen driver utvecklingen av det digitala lantbruket och erbjuder lantbrukare digitala tjänster och verktyg genom portalen LM2. Utvecklingsarbetet drivs dels i egen regi men också genom breda samarbeten med bland annat Dataväxt och norska Felleskjøpet Agri.

Hushållningssällskapet är Sveriges ledande rådgivningsföretag inom lantbruk och består av 17 fristående sällskap. Hushållningssällskapet har som mål att höja kompetensen i lantbruket och inom precisionsodling genom bland annat kurser, rådgivning och fristående tjänster såsom markkartering.se.

Dataväxt är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med lång erfarenhet av utveckling av digitala tjänster och tillhandahåller idag innovativ mjuk- och hårdvara till lantbrukare i norden.

 

För mer information

Fredrik Djupmarker, vd Dataväxt
Tel: 0514-65 02 22
E-post: fd@datavaxt.se

Peter Annas, växtodlingschef Lantmännen
Tel: 0706 99 03 65
E-post: peter.annas@lantmannen.com

Jesper Broberg
Tel: 0702 29 98 78
E-post: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

 Om Dataväxt

Dataväxt AB är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med rötterna i det svenska lantbruket. Företaget startade 1996 med att utveckla en programvara för dokumentation i växtodlingen. Idag marknadsförs en rad olika produkter för dokumentation, spårbarhet och uppföljning inom den gröna sektorn.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet har 30 000 medlemmar och utgörs av 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.