Leveransvillkor

Texten är hämtad från LRF och Maskin-Leverantörernas publikation “Leveransvillkor Lantbruk 16 – Det finstilta på vanlig svenska”.

Skriftligt är bättre än muntligt

Muntliga avtal gäller lika mycket som skriftliga men för att undvika oklarheter, se alltid till att skriva ner era överenskommelser i avtalet.

När är avtalet slutet?

Köparen är bunden när han skrivit på beställningssedeln. Säljaren är bunden när han bekräftat, eller när det gått 14 dagar och han inte har avvisat beställningen. Det är särskilt viktigt att få bekräftelse på muntliga överenskommelser. Säljaren bör då skicka ut en skriftlig bekräftelse. Av bekräftelsen skall framgå vilka leveransvillkor som gäller – i det här fallet Lantbruk 16.

Produktkrav

Godset, både nytt och begagnat måste uppfylla de bestämmelser (lagar, föreskrifter etc.) som gäller för den produkten vid leveranstillfället. Samma sak gäller även när kunden lämnar en inbytesmaskin. Bruksanvisning på svenska måste medfölja. Var särskilt uppmärksam på att CE-märkning är gjord på de produkter som omfattas av EU:s maskindirektiv.

Uppfyller produkten inte gällande krav, får den inte användas!

Värde på inbytet

Gör alltid en gemensam besiktning av inbytesgodset och skriv upp eventuella brister. Upprätta gärna ett testprotokoll. Visar det sig vid leveransen att inbytesgodset har försämrats mer än normalt ska priset justeras.

Leveransort och -tid

Var tydliga med vad som gäller vid leverans, leveranstiden ska specificeras så noggrant som möjligt. Undvik ordet snarast. Normalfallet är att köparen står för transporten från säljaren till sig, om man vill bestämma något annat måste det särskilt anges i avtalet.

Leveransförsening

Blir leveransen försenad, håll då alltid varandra underrättade! Tänk på att även köparen måste meddela säljaren om han inte kan ta emot godset på avtalad tid. Bekräfta skriftligt den nya överenskomna leveranstiden.

Skadestånd vid försening

Om köparen kan visa att han lidit skada pga. förseningen, har han rätt till skadestånd. Däremot kan han inte få skadestånd om säljaren hållit honom skadeslös genom att ställa annat användbart gods till hans förfogande, mot skälig avgift, under förseningstiden. Säljaren får alltså inte debitera köparen mer än självkostnadspris för det gods som säljaren ställt till köparens förfogande under förseningen. Vad som menas med användbart gods definieras sist i denna broschyr.

Om säljaren tillhandahåller en användbar maskin, men med påtagligt lägre kapacitet än den köpta maskinen, är inte köparen helt skadeslös, men däremot kan skadan minskas med den mindre maskinen.

Hävning vid försening

Om köparen inte accepterar leveransförseningen, och den är en väsentlig olägenhet för honom, har han rätt att häva köpet. Detta skall ske skriftligen. Säljaren har då 14 dagar på sig att fullfölja leveransen. Kan han inte leverera inom de 14 dagarna, hävs köpet. Är godset mer än åtta veckor försenat, har köparen rätt att häva köpet utan att ange skäl.

Vem äger maskinen?

Säljaren har äganderätt till godset tills det är betalt. Köparen får inte innan dess sälja godset, eller på något annat sätt äventyra säljarens äganderätt.

Om köparen inte tar emot godset

Om köparen inte fullföljer sin del av avtalet, alltså om han inte tar emot godset, får säljaren antingen kräva att avtalet fullföljs eller få upp till 15 % av priset i ersättning av köparen.

Garanti och reklamation

Säljaren ska när avtalet skrivs informera köparen om han lämnar någon garanti på produkten eller inte. Garanti kan lämnas både för nytt och begagnat gods och garantitiden kan variera mellan olika fabrikat. Det är inte lika vanligt att det lämnas någon garanti på begagnat. Läs alltid noggrant igenom garantivillkoren! Förbrukningsvaror och slitdelar omfattas normalt inte av garantin.

Om säljaren inte har lämnat någon garanti på godset (nytt eller begagnat), är det köplagens regler som gäller. Det innebär att köparen inom två år från leveransen kan reklamera fel som fanns vid leveransen. Han måste dock kunna visa att felet fanns redan när han köpte godset och inte har uppstått vid ett senare tillfälle.

Det samma gäller om säljaren har lämnat en garanti som är kortare än två år. Då gäller köplagens regler om reklamation av ursprungliga fel från tiden efter garantitiden upp till två år efter leveransen.

Säljaren behöver inte kostnadsfritt reparera fel som han annars skulle svara för om det visar sig att köparen inte har följt skötsel- och användarinstruktioner och detta har orsakat felet.

Hur går det till att reklamera?

Köparen måste när han märkt felet, snarast reklamera felet till säljaren. För att undvika missförstånd rekommenderas att man reklamerar skriftligen, antingen per brev eller e-post. Säljaren ska då inom skälig tid avhjälpa felet, antingen hos kunden eller på en verkstad.

Är det ett fel som säljaren ska svara för ska han reparera det utan kostnad för köparen. Köparen måste dock första gången stå för eventuella transport och/eller resekostnader till/från säljarens närmaste serviceställe i samband med avhjälpande av fel, även under garantitiden.

Köparen får inte själv låta reparera godset utan säljarens medgivande.

Först om säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid efter att köparen har reklamerat får köparen själv låta reparera godset på säljarens bekostnad, eller få prisavdrag som motsvarar felet.

Om felet inte kan lagas?

Om säljaren trots flera försök att reparera samma fel inte lyckas, kan köparen ha rätt att häva köpet. Då måste felet vara väsentligt. Köparen får inte häva köpet under reparationstiden om säljaren har ställt något annat användbart gods till hans förfogande.

Rätt till ersättning vid fel?

Köparen kan ha rätt att få ersättning för direkta skador han lider på grund av fel i godset. Maximalt kan han få ersättning för 15 % av priset på det felaktiga godset. Indirekta skador, såsom produktionsbortfall (t.ex. skördeförluster), tappade affärer eller utebliven vinst ersätts dock inte.

Följdskadeförsäkring

Vanligtvis behöver säljaren inte ersätta köparen för några kostnader eller förluster i köparens produktion som orsakats av ett fel i maskinen. Om köparen köpt maskinen av en medlem i ML finns däremot en unik försäkring som kan täcka sådana kostnader och förluster, t.ex. förstörd eller utebliven skörd. Kontrollera om denna försäkring gäller när ni skriver avtalet.

Om man inte är överens

Först ska man givetvis försöka lösa problemen tillsammans. Kan man inte komma överens, ska man vända sig till det reklamationsråd som ML och LRF gemensamt har tillsatt. Reklamationsrådet ger då ett förslag på lösning. Reklamationsrådet har lång erfarenhet av att lösa tvister i branschen. Det är mycket tids- och kostnadsbesparande att vända sig till Rådet. I sista hand kan man vända sig till allmän domstol.

Fasta installationer i bilagan

För fasta anläggningar och inredning som säljaren ska montera finns det en bilaga som tillägg till Lantbruk 16. Om det är något som avviker från det vanliga avtalet när det gäller dessa produkter, står det i så fall i bilagan, annars gäller samma villkor som för övriga produkter.

Montering

Köparen ansvarar för att allt är förberett inför att säljaren ska montera godset. Han måste alltså ha sett till att eventuell befintlig utrustning är demonterad och flyttad. Dessutom ska alla elinstallationer vara anslutna i god tid så att monteringen och igångkörningen inte försenas. Köparen ska också ha gjort de gjutnings- och förstärkningsarbeten som krävs för att monteringen ska kunna ske. Om sådana arbeten inte godkänns av säljaren och köparen ändå vill att säljaren ska montera godset, får köparen stå för de merkostnader som kan uppstå pga felaktiga gjutnings-/förstärkningsarbeten. Dessutom kan säljaren då friskriva sig från ansvar för godsets funktion.

Kontroll att allting fungerar som det ska

När allt är monterat ska man tillsammans göra en kontroll av anläggningens funktioner, så långt det är möjligt innan man tar den i bruk. Om det då vid funktionskontrollen visar sig att det är något som inte fungerar ska säljaren åtgärda det så snart som möjligt. Först när anläggningen är i avtalat skick kan köparen ta över den och eventuell garantitid börjar löpa. Mindre justeringar och kompletteringar som inte har betydelse för driften får dock utföras efter övertagandet. Sådana brister ska istället åtgärdas av säljaren utan dröjsmål efter övertagandet.

Definitioner

Användbart gods

Ett användbart gods måste inte vara en identisk maskin, men köparen ska kunna göra i princip samma arbete som med den köpta maskinen. T.ex. kan köparen ha kvar sin inbytesmaskin och använda den under förseningstiden om det är en liknande ny maskin han har köpt. Har han däremot köpt en dubbelt så stor maskin som den han ska lämna i inbyte, kan köparen få rätt till ersättning om han lider någon skada han av att han inte kan arbeta lika snabbt med sin gamla maskin som med den nya som är försenad eller felaktig.

Skälig tid

Skälig tid kan variera från fall till fall. Säljaren ska alltid beakta köparens önskemål så långt som möjligt. Köparen har ansvar för att tydligt framföra dessa önskemål till säljaren. Hänsyn ska tas till köparens behov av godset, felets art och omfattning och svårigheten att fastställa felet.