Har du koll på din sprutjournal?

Publicerad av | 2021-09-23

Just nu utförs en hel del kontroller av sprutjournaler runtom i landet. Du vet väl att du kan föra din sprutjournal digitalt i ditt växtodlingsprogram?

För in, spara och redovisa alla din bekämpningar med växtskyddsmedel så att du lever upp till lagkraven. Med vår sprutjournal blir det lättare att göra rätt. Läs mer om programmet här.

Lagkrav på sprutjournal

Det är mycket att hålla koll på! Alla behöver en lite uppfräschning ibland, därför har vi gjort en liten sammanställning över kraven på sprutjournal och hur du kan ta hjälp av Nya DataVäxt för att hålla koll. Har du några frågor om vår sprutjournal eller andra funktioner i vårt växtodlingsprogram CropPLAN – tveka inte att kontakta oss.

Dessa punkter är obligatoriska att redovisa i sprutjournalen:

 • Plats för spridning
 • Datum
 • Tidpunkt
 • Sprutförare
 • Gröda
 • Syfte med bekämpningen
 • Preparatnamn
 • Dos
 • Fast skyddsavstånd
 • Anpassat skyddsavstånd
 • Blommande vegetation
 • Karenstid
 • Skördedatum

Fortsätt läsa för mer info om varje punkt!

Plats för spridning – fältnamn

I sprutjournalen ska det tydligt framgå var en bekämpning skett. Har du planerat din bekämpning i Nya DataVäxt får du automatiskt information om skiftets namn och nummer i sprutjournalen.

Datum – år, månad, dag

Det ska framgå vilket år, månad och dag bekämpningen har skett. Har du gjort ett avbrott i arbetet över natten behöver du göra en ny anteckning nästa dag. Avbrott för påfyllning av sprutan ingår däremot i spridningstillfället och behöver inte antecknas. Denna information kommer automatiskt med i sprutjournalen när du har angett ett datum i preparatfliken i CropPLAN.

Tid – klockslag

Här gäller den tidpunkt när sprutningen påbörjades. Tidpunkten anges i sprutjournalsfliken i CropPLAN.

Sprutförare – den som utför bekämpningen

Det är namnet på den person som har utfört bekämpningen som ska dokumenteras. Det ska enkelt gå att utläsa vem som utfört arbetet. Fyll i för- och efternamn i fältet ”Sprutförare” i sprutjournalsfliken i CropPLAN. Tänk på att den som utfört bekämpningarna måste ha giltig behörighet.

Gröda – t.ex. vete, raps, potatis

Har du angett en gröda för fältet i CropPLAN får du automatiskt med den i rapporten. Får du en kontroll av din sprutjournal kommer kontrollanten att undersöka om preparatet är godkänt för de grödor de har använts på enligt etiketten på preparatet. Du har ingen skyldighet att hålla dig uppdaterad om förändringar som sker under säsong, kravet är att du följer de villkoren som står på etiketten som sitter på förpackningen.

Syfte med bekämpningen – t.ex. ogräs, svamp, tillväxtreglering

Du måste ange syftet under sprutjournalsfliken i programmet. Får du en kontroll av din sprutjournal kommer kontrollanten att jämföra syftet du skrivit in med det som står på etiketten på förpackningen. Syftet med bekämpningen ska svara på frågan: Varför gjordes bekämpningen? Det räcker med att syftet anges på en övergripande nivå. Svampbekämpning, insektsbekämpning, ogräsbekämpning, totalbekämpning (t.ex. med glyfosatprodukter), snigelbekämpning, avskräckande av vilt är exempel på syften.

Notera så noggrant som möjligt så att du kan utvärdera effekterna av arbetet. Dessutom kan du vid en kontroll få frågor om vilka skadegörare eller ogräs som fanns vid bekämpningstillfället och behöva klargöra om det fanns något egentligt behov, eller behöva förklara hur du kom fram till att bekämpningen behövdes.

Preparatnamn – växtskyddsmedlets namn som det står på etiketten

Välj preparat från listan i preparatfliken. Jämför med etiketten för att vara säker på att du väljer rätt variant, eftersom det kan finnas flera liknande. Namnet ska anges som det står på etiketten. Kontrollera att preparatet är tillåtet att använda. All information om preparatets godkännande, hur länge det får säljas och användas finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Dos – som det anges på etiketten

Dosen läggs in under preparatfliken. Kontrollera att du lägger in rätt dos i förhållande till vikt- eller måttenhet. Dosen kan uttryckas på olika sätt för olika ändamål. Det kan vara vikt per hektar, volym per hektar, koncentration eller antal tabletter per hektar, därför ska den dos som använts för just ditt ändamål anges enligt etiketten. Dosen som sprutföraren använt får vara lägre än vad som anges på etiketten men den får inte vara högre än maxdos.

Fast skyddsavstånd – objekt och avstånd i m

Anges under sprutjournalsfliken. Du kan lägga in flera skyddsobjekt och avstånd efter varandra. Skyddsavstånden ska anges i meter samt mot vilka objekt skyddsavstånden har hållits. Fasta skyddsavstånd gäller alltid, oavsett sprututrustning, väderförhållanden med mera. För att det ska bli lättare för sprutföraren att registrera bekämpningen kan denne göra en hänvisning till ett kartmaterial. I så fall måste du vid en kontroll kunna visa upp kartmaterialet där de fasta skyddsavstånden är markerade och avståndsangivna. Du hittar detaljerade regler om skyddsavstånd på Säkert växtskydds webbplats.

Anpassat skyddsavstånd – objekt och avstånd i m

Anges i fliken för sprutjournal. Du kan lägga in flera skyddsobjekt och avstånd efter varandra. De anpassade skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna som råder på platsen för spridningen. Enligt spridningsföreskriften ska man ta hänsyn till följande:

 1. Aktuell temperatur, vindstyrka, vindriktning och övriga väderförhållanden på platsen
 2. Det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
 3. Växtskyddsmedlets egenskaper
 4. Omgivningens känslighet för medlet
 5. Den använda spridningsmetodens precision

Hjälpreda vid bestämning av anpassat skyddsavstånd” från webbplatsen Säkert växtskydd är lämplig att använda för att bestämma vilka avstånd du ska använda. Sprutföraren rekommenderas av Jordbruksverket att ange att Hjälpredan använts under punkten ”Anteckning” i preparatfliken.

Du behöver inte dokumentera hur du kommit fram till dina skyddsavstånd men du ska anteckna avstånden du använt och vilka skyddsobjekten är.

Blommande vegetation – om preparatet är giftigt för pollinerande insekter

På preparatets etikett står det om det det är farligt för bin och andra pollinerande insekter. Alla villkor som måste följas ska finnas på etiketten. Om preparatet är farligt för bin eller andra pollinerare ska det finnas dokumenterat om det vid spridningstillfället fanns blommande vegetation av något slag, både gröda eller ogräs, i fältet. I de lägen preparatet har villkor till skydd för bin och pollinatörer och det samtidigt finns blommande vegetation ska dessa villkor såklart uppfyllas.

Fyll i vilken typ av vegetation som finns om du hade blommande vegetation vid spruttillfället på sprutjournalsfliken. I programmet kan du även ange om medlet är giftigt för pollinerare genom att bocka för rutan ”Bifarligt”, så blir det enklare för dig att hålla koll (ej obligatorisk uppgift i sprutjournalen).

Karenstid – antal dagar

Har ditt preparat en karenstid som gäller för den gröda du bekämpar i ska detta anges med antal dagar till skörd. Uppgiften hittar du på etiketten och du skriver in den i preparatfliken i CropPLAN.

Skördedatum – år, månad, dag

Om det finns en karenstid på preparatet för den aktuella grödan behöver du ange ditt skördedatum. Välj datum i fältet ”Skördedatum” på sprutjournalsfliken.

Vill du läsa mer om regelverket och det som enligt lag gäller för den som ska använda eller hantera växtskyddsmedel? Fortsätt till Jordbruksverket!